กำหนดการ

กำหนดการการประชุม PSULINET 2020

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563

เวลากิจกรรม
08.15 – 08.45 น.Check in / เตรียมความพร้อม
08.45 – 09.00 น.พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น.การบรรยายพิเศษ เรื่อง New Normal and Future Library in Digital Era โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
10.30 – 10.40 น.พัก
10.40 – 11.00 น.การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ PSULINET โดย รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
11.00 – 12.00 น.ประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม
1. กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ
2. กลุ่มบริการสารสนเทศ
3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กลุ่มผู้บริหาร
5. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
6. กลุ่มงานสนับสนุน
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.PSULINET Showcase

วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563

เวลากิจกรรม
08.30 – 09.00 น.Check in / เตรียมความพร้อม
09.00 – 10.30 น.การเสวนา เรื่อง ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่สำหรับการบริการห้องสมุดที่เป็นเลิศ ในสถานการณ์ COVID-19 โดย
อาจารย์กชกร วรอาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์
ดำเนินการเสวนา โดย คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น
10.30 – 10.40 น.พัก
10.40 – 11.40 น.ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
11.40 – 12.30 น.นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย
12.30 น.ปิดการประชุม

*หมายเหตุ เวลาปิดการประชุมขึ้นอยู่กับจำนวนผลงานที่นำเสนอ

กำหนดการนำเสนอผลงาน PSULINET Showcase

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

เวลากิจกรรมผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น.การสำรวจปัญหาและอุปสรรคต่อการทำวิจัยของบุคลากรภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรมุกดา ชุมทอง, สุพร กระแจ่ม, สุภาพร แก้ววิมาน
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่
13.15 – 13.30 น.การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการด้วยเทคนิค RFM ในบริบทของห้องสมุดปัณดารีย์ สุนทรวราภาค
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่
13.30 – 13.45 น.การจัดทำแผนผัง (Floor Plan) ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALISTถาวร ปานขาว
ห้องสมุด วิทยาเขตภูเก็ต
13.45 – 14.00 น.การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19สถิตาภรณ์ จันทรครา
ขวัญเนตร ปุญญถาวร
รตานา ยามาเจริญ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่
14.00 – 14.15 น.ระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี
14.15 – 14.30 น.JUST SAY NO SLIPขวัญเนตร ปุญญถาวร
สถิตาภรณ์ จันทรครา
ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่
14.30 – 14.45 น.พัก
14.45 – 15.00 น.การพัฒนา Video Book Reviews แนะนำหนังสืออุไร ไปรฮูยัน
ห้องสมุด วิทยาเขตตรัง
15.00 – 15.15 น.การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานข้อมูล Scopus และ Dimensionsภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่
15.15 – 15.30 น.ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR for OAR v.2จอมใจ เพชรกล้า
ชารีฟ ลามาก
สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี

*หมายเหตุ นำเสนอผลงานผ่าน Microsoft Team ห้องย่อยนำเสนอผลงาน เจ้าของผลงานนำเสนอ 10 นาที และวิพากษ์ผลงาน 5 นาที