ส่งผลงาน

การส่งผลงานนำเสนอในงาน PSULINET Showcase 2020

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานต่างๆ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ผ่านระบบ Video Conference ในงาน PSULINET Showcase ประจำปี 2563 โดยจัดเตรียมผลงานฉบับเต็มตามรูปแบบ Template ที่กำหนด และนำส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารประกอบการนำเสนอ (ถ้ามี) ผ่านทางระบบ Microsoft Team ของการประชุมภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม PSULINET 2020 ประเภท เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
  2. เจ้าหน้าที่จะเพิ่มท่านเข้าสู่กลุ่มของการประชุมในระบบ Microsoft Team โดยอัตโนมัติ ให้เข้าสู่กลุ่มย่อยชื่อ นำเสนอผลงาน
  3. ทำการอัพโหลดผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) และ เอกสารประกอบการนำเสนอ (ถ้ามี) ผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้

นำเสนอผลงานผ่านระบบ Video Conference (ระบบ Microsoft Team กลุ่มย่อย นำเสนอผลงาน) ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผู้นำเสนออาจจัดเตรียมสื่อมาประกอบการนำเสนอ อาทิเช่น สไลด์ หรือ คลิปวิดีโอได้ตามความเหมาะสม

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเทมเพลต