หน้าแรก

การประชุมวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ PSULINET Showcase ประจำปี 2563

16-17 กรกฏาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์

วิดีโอแนะนำการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น

จัดทำโดยฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ